เครื่องมือเสริมการทำงานในทีม SiData+

เครื่องมือเสริมการทำงานในทีม SiData+

SiData+ Non-Data Stack

นอกจากเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานด้าน Data ที่ได้เล่าถึงในบทความ เครื่องมือที่ศิริราชใช้ในการจัดการข้อมูล ศูนย์ SiData+ มีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ อีกเพื่อสนับสนุนการทำงานให้ประสิทธิภาพ

Non-Data Stack

Knowledge Management

Confluence

  • คู่มือการทำงาน Handbook (คล้าย GitLab Handbook แต่ใช้งานเฉพาะภายใน)
  • Documentation
  • Progress งาน
  • บันทึกรายงานการประชุม
  • Task assignment

Confluence

ภาพจาก https://www.atlassian.com/software/confluence/features

Communication

Slack Pro Plan

Slack

ภาพจาก https://slack.com/features

Collaborative Whiteboard & Diagram

Miro Education Plan

Miro

ภาพจาก https://miro.com

Work Management

Airtable

Airtable

ภาพจาก https://www.airtable.com

Microsoft Planner

Microsoft Planner

ภาพจาก https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/business/task-management-software

Graphics & Design

Figma

Figma

ภาพจาก https://www.figma.com/blog/under-the-hood-of-figmas-infrastructure/

Adobe Suite

Adobe Suite

Learning Resources

LinkedIn Learning

O'Reilly Library

O'Reilly Library