โครงสร้างองค์กรศูนย์ SiData+

โครงสร้างองค์กรศูนย์ SiData+

SiData+ Organizational Chart

SiData+ Org Chart

จาก บทความ Competency ทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านข้อมูล แสดงให้เห็นว่ามีทักษะด้านต่าง ๆ ที่จะต้องมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดำเนินงานนั้น ๆ

ศูนย์ SiData+ มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ 2 รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่จะดูแลงานของศูนย์ฯ ครอบคลุมทุกด้าน และรายงานต่อคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภายใน SiData+ แบ่งออกเป็น 4 ทีม

  1. Data Governance

  2. Data Management

  3. Data Innovation

  4. Support

โดยจะมีตำแหน่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากหน่วยงานด้าน Data โดยทั่วไป คือ Clinical Ambassador เนื่องด้วยลักษณะข้อมูลทางการแพทย์ ต้องการความรู้เฉพาะด้านสูง ในศูนย์ฯ จึงมีแพทย์ที่มีความเข้าใจด้านข้อมูลด้วย เป็นตัวกลางในการสื่อสารทำความเข้าใจกับ Clinical Users ต่าง ๆ รวมไปถึงสามารถเสนอต่อยอดงานด้าน Clinical Data ด้วยความเข้าใจทั้งฝั่ง Clinical และฝั่ง Data จึงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้าน Data ในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก