ภาพอนาคตศิริราชกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศ ตอนที่ 1

ภาพอนาคตศิริราชกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศ ตอนที่ 1

“ในแต่ละวัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีข้อมูลที่เกิดขึ้นมากมาย และเราตระหนักว่า หากเราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย ภาพในอีก 10 ข้างหน้าของ ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (Siriraj Informatics and Data Innovation หรือ SiData+) เราต้องการจะเป็นศูนย์ที่มีองค์ความรู้ในการนำข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาทุกพันธกิจของคณะฯ ทั้งด้านการวิชาการ วิจัย และบริการ ศูนย์ฯ ต้องการเป็นต้นแบบของการบูรณาการทางด้านข้อมูลทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทางการแพทย์ พร้อมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างยั่งยืน“

“เชื่อว่าแนวทางการดึง Business Domain ให้มามีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาข้อมูล มี Business Ambassador ช่วยในการมอง ภาพรวม ตีความหรือให้มุมมองทางการแพทย์ โดยมีทีมวิศวกรข้อมูล (Data Engineering) ทำหน้าที่เตรียมข้อมูล หาแหล่งข้อมูล ควบคุมพิมพ์เขียว ของข้อมูล ทั้งยังมีนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร่วมกันสรรสร้างนวัตกรรมข้อมูลในมิติต่าง ๆ เชื่อว่าเป็น Model ที่ดี ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปใช้กับองค์กรได้ ลดช่องว่างการทำงานปัจจุบัน และสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

แนวคิดสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในบทบาทของผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช หรือ SiData+ ได้เล่าผ่านคอลัมน์นโยบายและแผน สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้จากบทสัมภาษณ์ ในวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 หน้าที่ 4

วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 หน้าที่ 4