ภาพอนาคตศิริราชกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศ ตอนที่ 2

ภาพอนาคตศิริราชกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศ ตอนที่ 2

“หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับ พ.ศ.2563–2567 คือ การบริหารข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและติดตาม มีการดำเนินงาน 3 ด้านที่จะทำให้ ประสบความสำเร็จ ด้านที่ 1 บุคลากร จะต้องเตรียมความรู้และ การสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการทำงานแบบ Cross Function เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เราเริ่มมี Business Ambassador ท่ีเป็นแพทย์ผู้ที่สนใจทางด้านข้อมูลเข้ามาร่วมทีม ทำงานใกล้ชิดกับทีม Data ที่เรามีอยู่เดิม ซึ่งมีความเข้มแข็งทางด้านเทคนิค ร่วมกันมองมิติการใช้งานข้อมูลของคณะฯ ให้ครอบคลุม ทั้งจากมุมมองของผู้ใช้และมุมมองทางด้านเทคนิค”

ส่วนด้านที่ 2 และ 3 จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ท่านผู้สนใจสามารถติดตามเพิ่มเติม ได้จากบทสัมภาษณ์ ในวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 หน้าที่ 5

121985254_184305723225778_2449890595707757725_n.jpg